Logo Tarot.nl
Inloggen (0)

Algemene voorwaarden

TAROT.NL – KOPPENHOL UITGEVERIJ B.V.

Rozenstraat 3a
1214 BP  HILVERSUM
Nederland
T. 035 – 6233373
F. 035 – 6217777
E. [email protected]
W. www.tarot.nl
KvK  32065675
BTW NL806532361B01

ARTIKEL 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
1.2 Koppenhol Uitgeverij B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Koppenhol Uitgeverij goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Koppenhol Uitgeverij dit gemotiveerd mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 2. PRIJZEN EN BETALINGEN

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3 Betaling kan geschieden per bank, giro of via Paypal. Voordat de overeenkomst totstandkomt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van de wettelijke rente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. indien Koppenhol Uitgeverij haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
2.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Koppenhol Uitgeverij indien redelijk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
2.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden na mededeling van de prijsverhoging door Koppenhol Uitgeverij.

ARTIKEL 3. LEVERING

Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk 3.1 (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Koppenhol Uitgeverij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Koppenhol Uitgeverij geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ARTIKEL 6. RECLAMES

6.1 Koppenhol Uitgeverij raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te vermelden.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

ARTIKEL 7. ZICHTTERMIJN

7.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
7.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
7.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
7.4 Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Koppenhol Uitgevrij retourneren, conform de door Koppenhol Uitgeverij verstrekte instructies.
7.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor eigen rekening.
7.6 Bij vooruitbetaling zal Koppenhol Uitgeverij het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

ARTIKEL 8. DIVERSEN

8.1 Indien u aan Koppenhol Uitgeverij schriftelijk opgave doet van een adres, is Koppenhol Uitgeverij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Koppenhol Uitgeverij schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Koppenhol Uitgeverij in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Koppenhol Uitgeverij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ARTIKEL 9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e.mail via: [email protected]. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 9.3 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Blijf met ons verbonden!

Neem een duik in de wereld van Tarot.nl door je te abonneren op onze boeiende nieuwsbrief.

Welkom op Tarot.nl